לתפריטים

העגלת קניות ריקה.

תקנון שימוש באתר הגלריה המקסיקנית ”                                 

 1. כללי
  1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט “הגלריה המקסיקנית ”, המשמש בנוסף כחנות וירטואלית (להלן: “האתר“). מפעילת האתר ובעלת הזכויות באתר, הינה הגלריה המקסיקנית בע”מ (ח.פ. 511902710שנמצאת בישוב רקפת במשגב , ו/או מי מטעמה (להלן: “הגלריה המקסיקנית ” ו/או “המפעילה“). המפעילה מאשרת גישה וביצוע פעולות באתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש“).
  2. הכותרות המופיעות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יהיה להן משקל מכריע לעניין פרשנות הוראותיו. בתקנון זה ו/או בכל חלק אחר  באתר, השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד. על-כן יש לראות בכל מקום בתקנון ו/או באתר שהפניה/ההתייחסות בו היא בלשון זכר כפניה גם בלשון נקבה (לכל דבר ועניין).
  3. אנא הקפד לקרוא בעיון וכן להתעדכן בתנאי השימוש בתקנון זה, שכן הם מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין המפעילה, לכל דבר ועניין.
  4. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לתקן, להוסיף או לשנות את הוראות תקנון זה ואת תנאי השימוש באתר, מעת לעת.
  5. עצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש והפרטיות ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש והפרטיות, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. יודגש, כל המבצע פעולה באתר (לרבות פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר), מאשר ומצהיר בכך, כי הוא קרא בעיון תקנון זה; הבין את תנאיו; קיבלם על עצמו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בעניינים אלו, במישרין או בעקיפין כלפי המפעילה ו/או כלפי מי מטעמה (לרבות בעלי מניות, חברות קשורות, נושאי משרה, עובדים, שותפים, מנהלים וכל מי מטעמם), מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המפעילה (ככל שיבוצעו) על-פי תקנון זה ותנאי שימוש אלה. בכל מקרה, וגם אם לא קרא בפועל תקנון זה, מסכים בזאת כל משתמש כי תנאי תקנון זה יחולו עליו, ובפרט סעיף זה.
  6. לצורך תקנון זה, “משתמש” – כל אדם, או תאגיד, העושה שימוש כלשהו באתר, לרבות ביצוע פעולות באמצעות האתר, והכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: (א) הוא כשיר לפי דין לבצע פעולות משפטיות מחייבות; (ב) הוא בגיר שמלאו לו 18 שנים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל; (ג) הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי מוכר ותקף; (ד) הוא בעל תיבת דואר אלקטרונית פעילה ברשת האינטרנט.

במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס – הינך נדרש ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוס החוקי שלך בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. על האפוטרופוס חלה אחריות ליידע את הקטין המעוניין לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטין בכדי לוודא שפעילות כאמור מתבצעת על-פי תנאי השימוש המוגדרים בתקנון זה.

 1. לפרטים ובירורים באשר לפריטים המשוווקים באתר ו/או לאספקתם ו/או לכל שאלה אחרת הנוגעת לאתר ו/או להוראות תקנון זה, ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של המפעילה באמצעות דוא”ל mexican@bezeqint.net ו/או בטלפון:04-9800161 בימים א’-ה’ בין השעות 08:00-18:00.
 2. התחייבויות המשתמש

עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש בו, מעידים על הסכמת המשתמש לכל האמור בתקנון זה ומהווים התחייבות מטעמו לפעול או להימנע מלפעול, כדלקמן:

 1. המידע המופיע באתר
  1. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצעים ומובאים בזאת בפני הציבור כמות שהם (AS IS). אמנם, כוונת ומטרת המפעילה, הינן כי המידע המוצג באתר יהיה נכון ומדויק, ואולם, יתכן שהמידע המובא באתר יהיה לעתים חסר (בשוגג), ולחלופין, ייתכן שייפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. המפעילה אינה אחראית לאי-דיוקים, או לטעויות שנפלו/ייפלו ביחס למידע כאמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרה בו נפלה טעות במחיר מוצר או שירות, אזי (ובכפוף לכל דין), טעות זו לא תחייב את המפעילה.
  2. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלול באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד ואינם מחייבים באופן כלשהו את המפעילה ו/או מי מטעמה, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
 2. שירותים המוצעים באתר
  1. האתר מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות, לרבות השירותים המפורטים להלן: (א) גלישה ועיון בתכנים שונים; (ב) רכישת מוצרים ו/או שירותים; (ג) תיוג פריט שייבחר על-ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות; (ד) הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש);
  2. מובהר, כי המפעילה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הנ”ל יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, והמפעילה תהיה רשאית לשנות (לרבות להרחיב ולצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה מראש.
  3. המשתמש מצהיר, מסכים ומאשר בזאת למפעילה לעשות כל שימוש בכל פרסום ו/או משוב ו/או תגובה ו/או תוכן אחר שנכתב/הועלה על-ידו במסגרת שימוש באתר, כולו או חלקו, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, וללא תשלום כלשהו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בגין כך (לרבות, בעניין הפרת זכויות קניין רוחני כלשהן). זכות זו של המפעילה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש באתר מאשר, כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובה ו/או השיתוף ו/או התיוג ו/או העלאת תכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק ו/או לדף האינסטגרם ו/או לכל חשבון רשת חברתית אחר של הגלריה המקסיקנית , תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה באתר והוא עושה זאת מרצונו החופשי ועל אחריותו.
  4. המפעילה רשאית לבחור באם לפרסם או למנוע פרסום (או להסיר ככל שכבר פורסם) כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן אחר (להלן: “התוכן“), אשר איננו הולם את מדיניותה ו/או עלול לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או באתר (לרבות בניהולו התקין) ו/או בכל גורם אחר – והכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה וללא צורך במתן נימוק.
 3. הרכישה באתר
  1. האתר מאפשר, בין היתר, בחירה ורכישה של פריטים מתוך הפריטים המופיעים באתר.
  2. למען הסר ספק מובהר, כי משתמש הרוכש פריטים באתר, אינו רשאי למכור אותם מחדש לאחר.
  3. על-מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להירשם תחילה לאתר על-ידי פתיחת “חשבון משתמש” – לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטי זיהוי והתקשרות בסיסיים כגון שם, תאריך לידה, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וסיסמא. באמצעות חשבון זה, יוכל המשתמש לבצע פעולות שונות באתר.
  4. ביצוע רכישה כ”אורח”/”לקוח מזדמן” – קיימת אפשרות לבצע הזמנה באתר ללא הרשמה. ואולם, במקרה כאמור, המפעילה רשאית שלא להקנות למזמין הטבות ו/או הנחות שחלות על משתמשים רשומים באתר.
  5. האחריות על מילוי הפרטים ונכונותם מוטלת על המשתמש. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות, על המשתמש להקפיד על מסירת פרטים נכונים,  אחרת לא ניתן יהיה להבטיח את ביצוע ההזמנה. מפעילת האתר תהיה רשאית לחייב את המשתמש בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל שמשתמש מסר פרטים מטעים. אם תמסור לנו מידע על אחרים, באחריותך לוודא כי הם מסכימים לכך וכן להוראות מסמך זה. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, וכנגד מוסרי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למפעילה ו/או מי מטעמה בגין כך.

מפעילת האתר לא תעשה כל שימוש בפרטי המשתמש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

המפעילה רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או לגרוע פרטים, להסיר פריטים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על-אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא אינו קיים במלאי המפעילה ולא ניתן לספק אותו – במצבים כאלה תבוטל העסקה ולמשתמש לא תהא כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על-ידו למפעילה או לביטול החיוב (במידה ובוצע).

 1. אספקה
  1. המפעילה תספק למשתמשים רק פריטים שאושרו על-ידה באישור סופי כאמור בסעיף 5.10 או 5.14 לעיל. ימי אספקת המשלוח יימנו החל מיום לאחר קבלת אישור סופי כאמור.
  2. המפעילה מתחייבת לספק רק פריטים אשר התמורה עבורם שולמה במלואה.
  3. האספקה תבוצע באמצעות חברת שילוח עצמאית.
  4. אספקה באמצעות חברת שילוח תבוצע לכתובת בישראל שהוקלדה על-ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה. התקנון של חברת השילוח, באמצעותה תבוצע אספקת הפריטים, יחול על כל אספקה/הובלה ויחייב את המשתמש. המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים על-ידי חברת השילוח ישירות לביתו ו/או ליעד אחר בישראל לפי בחירתו. השליח ייצור קשר טלפוני על מנת לתאם את הגעתו.
  5. זמני אספקה – אספקת הפריטים על-ידי חברת השילוח תיעשה עד 10 ימי עסקים ממועד אישור העסקה על-ידי המפעילה באופן סופי. ייתכנו עיכובים באספקת המשלוח ביישובים מרוחקים: אילת, יישובי הערבה, יישובים מעבר לקו הירוק ואזור רמת הגולן. ביישובים אלה אין באפשרותנו להתחייב להגעת השליח עד 10 ימי עסקים.
  6. אספקת הפריטים כרוכה בדמי משלוח כמפורט באתר. דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר.
  7. המשתמש יחויב בדמי המשלוח יחד עם התשלום בגין הפריטים.
  8. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת.
  9. במקרה והמשתמש או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען שהוזן על-ידו, באחד מהמקרים המפורטים להלן, אזי יוחזרו המוצרים למפעילה ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות המשתמש, היינו, על המשתמש ביוזמתו לפנות למוקד שירות הלקוחות המפעילה ולתאם מועד אספקה חדש:
 2. במקרה בו חברת השילוח לא מאתרת את המשתמש לצורך תיאום האספקה, תוך 10 ימי עסקים ממועד הגעת החבילה למרכז ההפצה;
 3. במקרה בו חברת השילוח תיאמה מועד אספקה עם המשתמש אבל הוא או מי מטעמו לא נכחו במקום על-מנת לקבל את המשלוח;
 4. במקרה בו בחר המשתמש לקבל את ההזמנה באמצעות שירות חבילות אך לא אסף את החבילה מנקודת האיסוף אותה בחר במועדים שנקבעו לכך על-ידי שירות החבילות.

מובהר, כי במקרים כאמור, רשאית החברה לחייב את המשתמש בדמי משלוח נוספים.

 1. מבצעים, הטבות והנחות
  1. ככל שתחליט המפעילה להעניק למשתמשיה מתנות ו/או הטבות ו/או הנחות בשירותים באתר, אזי בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה על-פי שיקול דעתה הבלעדי, והמפעילה תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
  2. במידה והמפעילה תחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת האתר, אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מביניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או תקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד הפריט המוצע במסגרת המבצע.
  3. למען הסר ספק מובהר, כי המבצעים הנערכים באתר הנם במסגרת מכירות באתר בלבד ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים ברשת החנויות של ערד טקסטיל. המפעילה לא תהיה מחויבת למכור במסגרת האתר פריטים בתנאי מבצע גם אם הפריטים הנ”ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת רשת החנויות של הגלריה המקסיקנית . כמו כן, מבצעים שיתנהלו באתר, לא יחייבו את הגלריה המקסיקנית  ברכישות שתתקיימנה במסגרת חנויותיה.
  4. מתן הטבות שונות למשתמשים כמפורט בתקנון זה הינו בכפוף לפעילות התקינה של מערכות התפעול והמחשוב של המפעילה. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו, באופן זמני, מתן הטבות למשתמשים, תפעל המפעילה לטיפול בהן בהקדם האפשרי ולא יהיו למשתמשים טענות ו/או תביעות כלשהן נגד המפעילה ו/או מי מטעמה בשל אי מתן הטבות בתקופת קיום התקלות ועד להשלמת הטיפול בהן והשבת פעילות האתר לסדרה.
 2. ביטול עסקה
  1. משתמש רשאי לבטל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“), למעט ברכישת פריטים כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן (ככל שישווקו כאלה באתר), ואשר בעניינם לא יוכל המשתמש לבטל את העסקה: טובין פסידים; שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; “מידע” כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995; טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה (כגון מוצרי דפוס); טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

אזרח וותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות כהגדרתם בחוק רשאים לבטל הזמנה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה או ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מבניהם, וזאת בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

החזרת הפריט כפופה לכך שהפריט תקין ולא נעשה בו כל שימוש או התאמות אישיות עבור המשתמש; כל עוד לא נותקה התגית/תווית מן הפריט והפריט באריזתו המקורית, כשהיא שלמה, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

למען הסר ספק מובהר, כי המפעילה הינה בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין קביעת מצב הפריט שמוחזר.

 1. אחריות, אבטחה ופרטיות
  1. המפעילה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית). השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין המפעילה אחראית לכל מידע אשר יועלה על-ידי משתמשים חיצוניים.
  2. המפעילה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש ו/או של צד שלישי, שייגרמו בשל גישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.
  3. בכל מקרה לא תישא המפעילה באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט/ים הנרכש/ים וכן לא תישא בכל נזק שאינו ישיר ו/או שהינו תוצאתי.
  4. המפעילה אינה אחראית לשימוש שיעשה המשתמש בפריטים שרכש באתר שלא בהתאם להוראות היצרן לרבות ביצוע כביסה או כל שימוש אחר בפריטים הנמכרים באמצעות האתר.
  5. המפעילה מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המפעילה, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, מובהר כי המפעילה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. על-כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי המפעילה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בגין כך.
  6. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה, וכיוצ”ב, אירועים שאינם תלויים במפעילה ו/או מי מטעמה, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, לרבות גם אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  7. מובהר, כי פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר, אינם נשמרים כלל במערכת המפעילה מאחר והמפעילה נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי.
  8. המפעילה עשויה לאפשר למשתמש להזין לאתר תכנים שונים, כדוגמת תגובות, רעיונות, הצעות והערות פומביות, והמשתמש מצהיר ומאשר כי במסירת התכנים אינו פוגע בפרטיותו של כל אדם אחר. במסירת תכנים לפרסום באתר, או באמצעותו, בין אם פורסם ובין אם לאו, המשתמש מקנה למפעילה ולכל אדם אחר, רישיון להשתמש בתכנים בהתאם לאמור בתקנון זה. המשתמש מסכים ומאשר למפעילה לפרסם תכנים אלה באתר ובאמצעי תקשורת נוספים.
  9. משתמש אשר ימסור את פרטיו באתר לצורך שימוש באתר, עושה זאת על-פי שיקול דעתו ורצונו החופשי ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל חובה כלשהי על המפעילה.
  10. המפעילה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על-מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע בעניין המשתמש המוזן לאתר. פרטיו האישיים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע שבבעלות המפעילה (להלן: “מאגר המידע“). שימוש באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש להיכלל במאגר זה. בהתאם, המפעילה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל  המשתמש באמצעות דיוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית, למטרות קידום מכירות ושיווק. במסגרת זו, תהא המפעילה רשאית להעביר למשתמש מידע/פרסומים שונים אודות מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, לרבות מידע בדבר מוצרים, שירותים ומבצעים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על-ידי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי באמצעותה.
  11. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על-ידי בא-כוחו שהוסמך כדין בכתב או על-ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות בכתב לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
  12. המשתמש יוכל לבקש להיגרע ממאגר המידע ו/או לבטל את הסכמתו לקבלת מידע שיווקי ולחדול מקבלת פניות וחומר פרסומי מהמפעילה באמצעות פניה בכתב לשירות הלקוחות של המפעילה.
  13. למען הסר ספק מובהר, כי ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 14 ימי עסקים מיום קבלת הפניה.
  14. יש לשים לב, הסרה מדיוור ישיר משמעה שייתכן ומשתמש ימשיך לקבל פרסומות שאינן מותאמות לו באופן אישי, ואם לא ביקש המשתמש להסיר עצמו מפרסום באמצעות דוא”ל, אלא רק הודעת SMS למשל, הרי שהוא עשוי להמשיך לקבל פרסומות באמצעים אלה. בנוסף, גם לאחר בקשת ההסרה, תוכל המפעילה לשלוח למשתמש דיוורים אותם היא חייבת לשלוח לו לפי דין ואף מידע שהיא רשאית לשלוח לו, גם ללא הסכמתו.
  15. ביקש משתמש שלא לקבל דיוורים, תהיה המפעילה רשאית שלא להקנות/להעניק לו הטבות ו/או הנחות שחלות על משתמשים רשומים באתר.
  16. המידע שבמאגר המידע ישמש את המפעילה למטרות המפורטות להלן:
   1. כדי לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים באתר;
   2. כדי לזהות את המשתמש במהלך כניסות חוזרות לאתר;
   3. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את המפעילה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את המשתמש באופן אישי;
   4. כדי לאפשר למשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיהם;
   5. לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה את המשתמש באופן אישי.
   6. פרסום, שיווק ודיוור של המפעילה, לרבות מידע על מוצרים ושירותים שלה או של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף עימה, כולל פרסום אישי המבוסס על מאפייני המשתמש.
   7. החברה תהיה רשאית לחייב ולגבות את הסכומים המגיעים לה בעקבות ההתקשרות עימך.
  17. כדי לאפשר למשתמש לקבל תכנים מותאמים אישית לצרכיו ולהעדפותיו, תהיה המפעילה רשאית להשתמש בפרטים המאפשרים לזהותו (כגון כתובת IP) ולהעביר לספקים של המפעילה, אבל במקרים כאלו לא תעביר המפעילה ישירות לספקים כל מידע שעשוי לזהות את המשתמש באופן אישי ללא הסכמתו.
  18. המפעילה רשאית לעשות שימוש בנתוני cookie לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר,  על-מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים על פעילות הגולשים באתר, על-מנת להתאים את האתר למשתמשים וכן התאמה של פרסומות רלוונטיות. בכל עת רשאי משתמש לחסום קבצי cookie באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הוא משתמש. מובהר, כי שינוי הגדרות הדפדפן, הינו באחריות המשתמש בלבד.
  19. המפעילה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי המשתמשים והמידע שנאסף על פעילותם אלא במקרים הבאים:
   1. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ולצורך מימוש מטרות השימוש במידע כמפורט לעיל;
   2. אם המשתמש הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר או אם המשתמש יבצע, באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או שהן בבחינת ניסיון לבצע פעולות כאלה;
   3. אם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעילה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או אם המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי/מנוגד לדין;
   4. אם העברת המידע/הפרטים הינה חובה על-פי דין ו/או אם יתקבל בידי המפעילה ו/או מי מטעמה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי; למען הסר ספק, המפעילה איננה מתחייבת להתנגד לשום בקשה לצו שיחייב אותה למסור פרטים אודות המשתמש לצד שלישי;
   5. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין המפעילה.
  20. זכויות יוצרים

האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידיאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ”ב (להלן: “המידע“), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל ו/או אמנות בינלאומיות ו/או חוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה מוקדמת, הכתובה והמפורשת של המפעילה.

 1. קניין רוחני
  1. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם מדובר בזכויות רשומות ובין אם מדובר בזכויות לא רשומות/שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (“Domain”), הפטנטים, סימני המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של המפעילה, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעילה בלעדית ובלבד.
  2. אין להעתיק, לשכפל, למכור, להפיץ לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור המפעילה לכך מראש ובכתב.
  3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על-ידי ו/או מטעם המפעילה בלא הסכמת המפעילה מראש ובכתב. בכלל זה, נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
  4. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה, ואין לקשור לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עמוק”), אלא לעמוד הבית בלבד.
  5. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו המפעילה, אלא בכפוף להסכמתה לכך מראש ובכתב.
  6. הזכויות בשם “הגלריה המקסיקנית ”, ובשמות המותגים וסימני המסחר של המפעילה, אם כאלה שיש לה בהם זכויות בעלות ואם כאלו שיש לה בהם זכות שימוש (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הינן לפי העניין של המפעילה בלבד ו/או של מי מטעמה. אין לעשות בהם כל שימוש ללא הסכמתה של המפעילה מראש ובכתב.
 2. קישורים לאתרי אינטרנט ושירותים נוספים
  1. באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על-ידי המפעילה. המפעילה לא תישא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. הקישורים נועדו אך ורק לנוחיותם ולידיעתם של המשתמשים. המפעילה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
  2. המפעילה לא אחראית, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.
 3. הפרה ושיפוי
  1. מבלי לגרוע מהוראות כל דין ותקנון זה, המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את המפעילה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בכל מקרה שבו יפר את תנאים אלה, כולם או חלקם, או יפעל בקשר עם האתר בניגוד להוראות כל דין. שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו למפעילה ו/או לחברות קשורות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין.
 4. כללי
  1. כל תקלה, שיבוש, איחור וכד’, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה, וכיוצ”ב, אירועים שאינם תלויים במפעילה ו/או מי מטעמה, לא יחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה. בנוסף, בכל מקרה ששיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות כלשהן, לרבות שיבושי דפוס ו/או לוחות זמנים ו/או תקשורת ו/או כשל או כל פגם אחר במערכת המחשוב בקשר לניהול האתר ימנעו או לא יאפשרו שימוש באתר, מסכים אותו משתמש לפטור את המפעילה וכל מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.
  2. מובהר, כי המפעילה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא צורך במתן התראה או הודעה מראש.
  3. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל משתמש. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.
  4. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר בכל עת, בו הפר המשתמש את הוראות תקנון זה ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט המפעילה כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת. במקרה כזה, המפעילה לא תהיה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות עוגמת נפש, שייגרמו למשתמש.
  5. רישומי המחשב של המפעילה בדבר פעולות המתבצעות באתר, יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
  6. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם (לרבות בכל אמצעי מדיה), אזי תגברנה הוראות תקנון זה והן אלה שיחייבו לכל דבר ועניין.
  7. כל התנהגות/פעולה של המפעילה לטובת משתמש, שהינה בניגוד לאמור בתקנון זה או לא עולה בקנה אחד עם הוראותיו, תיחשב לפעולה שהינה לפנים משורת הדין בלבד, ובין היתר לא תשמש או תיחשב כויתור של המפעילה על זכויותיה ו/או על התחייבויות משתמש כאמור בתקנון זה, וכן לא תיחשב לנוהג/מנהג/תקדים המחייב באופן כלשהו את המפעילה.
  8. הדין שיחול בגין כל מחלוקת בקשר לתקנון זה, לרבות בקשר לביצועו, פרשנות הוראותיו- וכן בכל הקשור לשימוש באתר (להלן ביחד: “מחלוקת“) – הינו הדין הישראלי בלבד ולא תהיה תחולה לכל דין אחר. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת הנוגעת לאתר /לתקנון זה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה בלבד, ולא תהא סמכות לכל בית משפט אחר.
  9. המפעילה רשאית להמחות את זכויותיה, לפי תקנון זה (באופן מלא או חלקי), לכל צד שלישי, כפי שתמצא לנכון.

                                                                                                                             הגלריה המקסיקנית 

* נוסח מעודכן מיום 31/01/2023.